Haberler > BASİSEN- 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BASİSEN- 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BASİSEN

(BANKA-FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI)


 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

 

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

 

Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) Yönetim Kurulu’na;

 

1. Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) 31 Aralık 2015 tarihli ilişikteki

 

bilançosunu, aynı tarihte sona eren gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalarının

 

özeti ve dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

 

Finansal Tablolar İle İlgili Olarak Sendika Yönetiminin Sorumluluğu:

 

2. Sendika Yönetimi finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı’na

 

ve Bilanço dipnot 2’de belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak

 

hazırlanmasından ve doğru bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,

 

finansal tabloların hata ve/veya hile usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar

 

içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak

 

amacıyla gerekli iç sistemlerin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini,

 

koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe

 

politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.

 

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu:

 

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak finansal tablolar hakkında

 

görüş bildirmektir. Denetim çalışmalarımız Uluslararası Denetim Standartları’na

 

uygun olarak yapılmıştır. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve denetimin,

 

finansal tablolarda önemli bir hata bulunmadığı hususunda makul bir güvence

 

sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

 

Denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalarla ilgili destekleyici kanıt

 

toplamak amacıyla, denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Denetim

 

tekniklerinin seçimi, özel amaçlı finansal bilgilerin, hata veya hileden kaynaklanıp

 

kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere, önemli ölçüde yanlış düzenleme içerip

 

içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, denetçinin kanaatine

 

göre yapılır. Bu risk değerlendirmesinde, kuruluşun özel finansal tabloların

 

hazırlanması ve doğru sunumu ile ilgili iç kontrol sistemi göz önünde

 

bulundurulmakla birlikte, amaç iç kontrol etkinliği hakkında görüş vermek değil,

 

mevcut koşulların gerektirdiği denetim tekniklerini geliştirmektir. Denetim, aynı

 

zamanda Sendika yönetimi tarafından uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu

 

ve yapılan muhasebe tahminlerinin makullüğünün yanında finansal tabloların genel

 

sunuş şeklinin değerlendirilmesini de içermektedir. Elde ettiğimiz denetim kanıtlarının,

 

görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

 

 

Görüş :

 

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri

 

Sendikası (BASİSEN)’nın 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı

 

tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, tüm önemli taraflarıyla, Türk Ticaret

 

Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı’na ve Bilanço dipnot 2’de belirtilen muhasebe

 

politikalarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

 

Diğer Hususlar:

 

5. Uygulanan muhasebe ve raporlama standartları, Uluslararası Finansal Raporlama

 

Standartları (UFSR)’dan farklılıklar içerdiğinden, ilişikteki mali tablolar, Sendika’nın

 

finansal pozisyonunu ve faaliyet sonuçlarını UFSR’ye uygun olarak göstermek üzere

 

sunulmamıştır.

 

Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 10/03/2016


 

 

         < Geri Dön