Organizasyon Şeması

 

Basisenin organizasyon yapısı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun belirlemiş olduğu genel çerçeve içerisinde kalınarak işkolunun özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuştur. BASİSEN’in zorunlu ve ihtiyari organlarından oluşan organizasyon yapısında;

1. BASİSEN Genel Merkez ve şubelerinin zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruludur.

GENEL KURUL: BASİSEN'in en yüksek ve en yetkili karar organı Genel Kuruldur. Dört yılda bir toplanan Genel Kurul yönetim organlarını seçmekte ve sendikanın genel politikalarını belirlemekte, tüzük değişikliği de dahil yasalar çerçevesinde başka değişiklikleri yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen Genel Başkan ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Genel Başkan, Genel Kurul tarafından seçildiğinden, Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin görev paylaşımı yapılan ilk toplantıda gerçekleştirilir. Genel Kurullar arasındaki dönemde, toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanması da dahil sendikal faaliyete ilişkin tüm kararların alınması ve uygulanması Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır.

DENETLEME KURULU: Sendika Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlediği gibi, yasalar çerçevesinde her türlü idari ve mali denetim yetkisine sahiptir

DİSİPLİN KURULU: Yine Genel Kurul tarafından seçilen Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin cezası istenen üyeler hakkında soruşturma yapar.

2. Başkanlar Kurulu, Danışma Kurulu ve Temsilciler Kurulu ise sendikanın ihtiyari organlarıdır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile 11 Şubenin başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, sendikal karar ve politikaların belirlenmesinde en etkili organdır. Şube yönetim kurullarında görev üstlenen unvanlı yöneticiler ve genel merkez yönetim kurulundan oluşan Danışma Kurulu toplantılarında; toplu iş sözleşmeleri ve sözleşmelerde izlenecek yöntemler, sendikanın izlemekte olduğu genel politikalar ile örgütsel, eğitsel, basın-yayın, çalışma yasaları gibi konularda görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Genel Merkez ve Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile bu kurullarda temsil edilmeyen işletmeleri temsilen belirlenen işyeri sendika temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Temsilciler Kurulu 6 ayda bir toplanır. Temsilciler Kurulu istişari nitelikte bir organdır.

BASİSEN çatısı altında örgütlü tüm işletmelerin temsil edildiği bu toplantılarda, uygulamada ortaya çıkan sorunlar, çözümler önerileri, istek ve gereksinimler özgür bir ortamda dile getirilir. Söz konusu görüş ve öneriler Genel Merkez tarafından değerlendirilerek, uygulanabilirliği belirlenen öneriler en kısa zamanda yaşama geçirilir.

Şube Organizasyonu

BASİSEN, örgütlü bulunduğu işletmelere ait işyerlerinin hemen hemen ülkemizin her yerinde bulunmasından dolayı organizasyon yapısını da buna uygun hale getirmiştir.

Bu bağlamda, üyelerin ihtiyaç ve sorunlarına yerinde, hızlı ve etkin yanıt verebilmek amacıyla Türkiye çapında 11 şube oluşturulmuştur. Bunlar; Adana, Ankara, Beyoğlu, Bursa, Diyarbakır, Eminönü, İzmir, Kadıköy, Konya, Trabzon ve Tuzla Şubeleridir.

Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları da Genel Merkez Genel Kurulu öncesinde ve yine dört yılda bir yapılan şube genel kurullarında seçilmektedir.