Eğitim Çalışmaları

 
Eğitimin Önemi

Bilindiği gibi sendikalar için eğitim, varlığını sürdürmesi, toplumsal işlevini yerine getirmesi ve geleceğe damgasını vurması açısında en önemli araçlardan biridir. Sendikal eğitim; toplumsal gelişim dinamiklerini kavramak ve bu dinamikleri olanaklar ölçüsünde, başta işçi sınıfı olmak üzere geniş halk yığınlarının çıkarları doğrultusunda etkilemek ve dönüştürmek gibi makro hatta giderek global amaçlara yönelik bir öğrenme ve bilgilenme sürecidir.

BASİSEN’in eğitim, basın ve yayın çalışmalarının genel amaçları

Sendikamızın eğitim, basın ve yayın faaliyetlerinde genel amaçları şunlardır:
• Ülkemizin demokratikleşmesi ve toplumsal gelişimi için görüş, öneri ve düşünce üretimine katkıda bulunmak,
• Üyelerinin çıkarlarını temsil etme sorumluluğunun yerine getirilmesi için sendikamıza yardımcı olmak ve böylece sendikal faaliyeti etkin bir şekilde sürdürmek,
• Demokratik ve katılımcı sendikacılık ilkesini güçlendirmek,
• İşçilerin çıkarlarıyla doğrudan ilgili küreselleşme, ekonomik kriz, istihdam, işsizlik, çalışma mevzuatı, sosyal güvenlik ile diğer sosyal ve ekonomik konulara ilişkin bilgiler vererek, üye, temsilci ve şube yöneticilerinin bilgi ve eğitim düzeylerine katkıda bulunmak,
• Katılımcı ve demokratik sendikacılık anlayışını yaşama geçirmek için tüm faaliyetlere özellikle de eğitimden başlayarak tüm üyelerin katılımını sağlamak,
• İşçilere, kendilerini etkileyecek kararlara daha çok katılarak, yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmelerini sağlayacak becerileri kazandırmak,
• Sendikal çalışmalara tüm üyelerin özellikle de kadın ve genç işçilerin daha fazla katılımlarını sağlayarak, ayrımcılıkla mücadele etmek, sendika üyeleri ve tüm toplum için fırsat eşitliği sağlamak,
• Üyelerin mesleki olarak bilgilenmelerine katkıda bulunmak amacıyla mesleki yönden destek olmak,
• Sendikal bilinç ve inancın yerleşmesini sağlamak,
• Genel merkez, şubeler, temsilciler ve üyeler arasında dayanışma ve iletişimi artırmak ve geliştirmek,
• Üyelerin işletmelerdeki ve toplumdaki konumuna güçlendirmek,
• Üyelere BASİSEN’in Sendikacılık anlayışı, ilkeleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi vermek,
• Temsilcilerin görevlerini bilinçli ve tam olarak yerine getirmelerini sağlamak,
• Daha önceden belirlenen amaç ve ilkeler çerçevesinde somut bir sonuç almaya dönük seminer, panel, konferans ve söyleşi çalışmaları yapmak,
• Üyeler arasında bir ilgi, sevgi ve örgüte ait olma ve bağlılık duygusu yaratmak,
• Üye, temsilci, şube ve genel merkez arasında -bilgi ve bilinç akımını düzenleyecek biçimde- iletişim sağlayacak yayınlar yapmak,
• Üye, temsilci ve şube yöneticilerinin gerek bireysel mücadelesinde, gerekse sendikal mücadelede daha güçlü bir yapılanmaya kavuşmasına katkıda bulunmak,
• İşçiler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışmayı artırmaktır.

Basisen'in Eğitim Çalışmaları

BASİSEN’in bu amaçlar doğrultusunda eğitim çalışmaları, düzenli olarak sürdürmektedir. BASİSEN’in en geniş kapsamlı ve önemli eğitim etkinliği işyeri sendika temsilcileri eğitim seminerleridir.

BASİSEN İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri

Sendikamızın ilkesel olarak iki yılda bir organize ettiği "BASİSEN İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim Semineri”ne, Genel Merkez ve Şubelerimizin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alan üyeler ile temsilcilerimiz tamamı katılmaktadır. 50-60 kişilik gruplar halinde 3’er günlük süreyle yapılan eğitimler süresince iş hukuku, endüstri ilişkileri, yönetim, ekonomi ve politika alanına giren değişik konular, üniversitelerde görev yapan kendi alanlarını en ünlü öğretim üyeleri tarafından ele alınarak tartışılmakta. Ayrıca, temsilcilerimizde, BASİSEN bilincinin yükseltilmesi, sendikacılığa olan ilgi ve duyarlılık ile BASİSEN-temsilci iletişim ve dayanışmasının arttırılması, moral, motivasyon ve güç kazanılmasını amaçlayan seminerlere yaklaşık olarak 2500 kişi katılmaktadır. Bunun yanı sıra, seminer sonunda yapılan panellere ilgi de oldukça yüksek olmaktadır. Panelde, örgütlü bulunduğumuz işletmelerde yaşanan sorunlar ile dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olaylar konusunda temsilcilerimizin Genel Başkanımız tarafından bilgilendirilmeleri ve sorulan soruların yine Genel Başkanımız tarafından cevaplandırılması, temsilcilerimizin her konuda aydınlanmalarını sağlamakta, ayrıca örgütümüzün lideri ile Genel Merkez Yöneticilerimizin temsilcilerimizle bir araya gelmesi temsilci örgüt bütünleşmesine önemli katkılar yapmaktadır.

Meslek İçi Eğitim Kursları

 

Bankacılık ve Sigortacılık sektörü; hızlı değişimin yaşandığı, ileri teknoloji kullanımının yüksek olduğu, ürün ve hizmet üretiminin çeşitlenerek arttığı bir sektör olduğu için çalışanların sürekli yeni vasıflarla donanması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en önemli yolu meslek içi eğitimdir. BASİSEN, üyelerinin yeni vasıflar kazanmasını sağlamak, çalışma yaşamındaki verimliliğini, başarısını, becerilerini, işte yükselme ve ilerleme olanaklarını artırmak, sendikal konular dışında da üyelere yardımcı olmak, üye ve sendika arasındaki ilişkileri ve üyelerin sendikaya olan bağlılığını güçlendirmek amacıyla meslek içi eğitim kurslarına da önem vermektedir.

Sendikamız bu nedenle eğitim çalışmaları çerçevesinde şubelerimizin organize ettiği "meslek içi eğitim kursları"nı desteklemiştir. Meslek içi eğitim kursları değerli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Yetkili Yardımcılığı ve İkinci Müdürlük sınavlarına yönelik hazırlık kursları ile birlikte Mali tahlil kursları, istihbarat, Döviz, Kambiyo kursları, Kredi ve Teminat Mektupları, B.C. Hesapları vb. gibi kurslar Genel Merkezimizin desteğiyle şubelerimiz tarafından organize edilmekte ve bu kurslar üyelerimizin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşmektedir.

Bunların yanı sıra, yine şubelerimiz düzeyinde değişik konularda toplantı ve konferanslar da yapılmaktadır.