Örgütlenme Çalışmaları

 
Örgütlenme Çalışmaları
 
Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmek için çaba harcayan sendikaların en önemli faaliyet alanlarından biri örgütlenmedir. Çünkü bir sendikanın gücü üyelerinden kaynaklanır. Bu bağlamda sendikanın üye sayısı, üyelerin nitelikleri, yani örgüt bilinci, sendikaya bağlılıkları ve katılımları önem taşımaktadır. Bundan dolayı sendikaların varlıklarının ön koşulu olan örgütlenme çalışmaları kesintisiz sürdürülmelidir.

BASİSEN örgütlenme çalışmalarını bu ilke çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Örgütlenme çalışmalarında, bir yandan üye sayısını artırılması için çaba harcanırken, diğer yandan da üyelerin niteliklerini geliştirilmesine önem verilmektedir.

Bu amaçla, işyeri gezileri, dayanışma geceleri ve temsilci toplantıları düzenleyerek üyelerle sürekli temas içinde bulunmaktadır.

BASİSEN ayrıca, sendikacılık açısından olumsuz koşulların sürmesine karşısında, var olan üyeliği korumak ve yeni üye kaydetmek için çalışırken, üyelerine sendikal bilinç vermek ve sendikaya bağlılığını artırmak üzere örgütlenmenin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele aldığı eğitim çalışmaları ve diğer etkinliklere de ağırlık vermektedir. Öte yandan , bilinçlenme ve sendikaya bakış açısından son derece işlevsel olan yayın faaliyetleri ile örgütlenme çalışmalarını desteklemektedir.

Bunların yanı sıra örgütlenme çalışmalarında yüzyüze ilişki oldukça önemlidir. Bu çerçevede sendikamızın şubeleri tarafından organize edilen işyeri ziyaretleri her yıl belli periyotlarla gerçekleştirilmekte yine şubelerimizce organize edilen temsilci toplantılarına da devam edilmektedir.

Bilindiği gibi değişen olgusunun önemini kavrayan sendikalar, örgütlenme çalışmalarına büyük ağırlık vermekte, değişen koşullara, işgücünün ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek şekilde örgütlenme politikaları üretmeye çalışmaktadırlar. Sendikamızın örgütlenme çalışmalarında bu tespit belirleyici olmaktadır.

BASİSEN’in örgütlenmedeki temel ilkesini tamamlayan diğer unsurlar demokratik, katılımcı ve çağdaş yapısıdır. Gerçekten delegelerin seçiminden genel kurulların yapılmasına, yönetim organlarının oluşumundan alınan kararlara ve sendikacılık anlayışından, her türlü etkinlerinde bu ilke belirleyici ve yol gösterici olmaktadır.

BASİSEN’in örgütlenme politikasında ana ilke, "güçlü, demokratik, katılımcı ve çağdaş sendikacılık" olmuştur. Güçlü sendikacılık anlayışının gereği olarak banka, finans ve sigorta işkolunda olanaklar ölçüsünde en geniş alan içerisinde örgütlenmeyi ve buralarda gücünü pekiştirmeyi, başka bir ifade ile kurumsallaşmayı benimsemiştir. İşkolumuzda yer alan 10 işletmedeki örgütlenmesi ve işkolunun en büyük sendikası olması bunun somut ifadesidir.
Ancak BASİSEN her zaman daha ileri gitmek istemekte, "işletmelerde örgütsüz bir tek çalışan kalmamalıdır” demektedir. Henüz bunun gerçekleşmesi güç görülmekle birlikte, bir gün bu düşün yaşama geçirileceği inancını yitirmemektedir.

BASİSEN örgütlenme çalışmalarında, ilke olarak örgütlenmemiş işletmelerin örgütlenmesini hedeflemektedir. BASİSEN; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın’nın "Resmi Gazete”de yayınlanan "işkolu istatistikleri”ne göre banka ve sigorta işkolunun yaklaşık olarak %41’ini örgütlemiş durumdadır. Üye sayısıyla BASİSEN; hem gerçek anlamda işkolu sendikası, hem de banka, finans ve sigorta işkolunun lider konumda olan en büyük sendikasıdır.