Yayınlarımız


BASIN YAYIN  ==> Yayınlarımız

 

SENDİKALAR MEVZUATI

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 1, İSTANBUL 1983-1984

Sendikamızın BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları’ndan yayınladığı bu ilk kitapta; 1982 Anayasasının ilgili maddeleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Lokavt Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu yer almaktadır.

 

YARGITAYIN İŞ HUKUKU KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1979-1983, 1984, 85, 86, 87

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 3, 8, 15, 18, 20, İstanbul 1985, 1986, 1987, 1988 ve 1989

12 Eylül sonrasında getirilen toplu iş ilişkilerini düzenleyen yeni yasalar, üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına karşın kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Yasa maddelerinin çoğunlukla yoruma açık olması kamuoyundaki tartışmaları yoğunlaştırıyor. Bu durumda da tartışmaların sonuçlandırılması ancak Yargıtay’ın devreye girmesi ile mümkün olabiliyor. Bu nedenle Yargıtay’ın İş Hukuku konusunda verdiği kararlar sendikalar açısından büyük önem taşıyor. İşte bu görüşten hareketle sendikamız "BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları” dizisinin 3. kitabında, Yargıtay’ın 1979 ile 1983 yılları arasında İş Hukuku’na ilişkin verdiği kararlarının  değerlendirildiği ve tartışıldığı "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi” Semineri’nin tebliğlerini bir araya getirmiştir.

Kısır sendikal literatürümüzün zenginleşmesine de katkıda bulunan "Yargıtay İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1979-1983” adlı kitabımız kamuoyunda büyük bir ilgi görürken, önemli bir boşluğu da doldurmuştur. Daha sonra ise sırasıyla, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yılları ile ilgili Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi de kamuoyuna sunulmuştur.

 

İŞ KANUNU

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 4, İSTANBUL 1985

Yönetici, temsilci ve üyelerimizin ihtiyaç duyulduğunda başvuracağı ve elinin altında bulunduracağı 1475 sayılı İş Kanunu kitapçığıdır.

 

ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE FESİH VE İŞÇİNİN FESHE KARŞI KORUNMASI

Derleyen Av. Şemsettin Kıral

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 5, İstanbul 1985

İşçinin istihdam güvencesini sağlamanın en önemli yollarından biri haksız feshe karşı korumadır. Feshe karşı koruma, işverenin keyfi tasarrufu karşısında giderek önem kazanmaktadır. Bu alana da dikkat çeken ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Fesih ve işçinin feshe karşı korunmasında Almanya örneğinin tartışılması Türkiye açısında konuya yaklaşımda farklı boyutları da beraberinde getirecektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Türk Alman Kültür Enstitüsü tarafından 24-26 Nisan 1985 tarihinde düzenlenen "Almanya’da ve Türkiye’de fesih ve işçinin feshe karşı korunması” seminerine sunulan tebliğlerin yer aldığı bu kitap, ülkemizdeki tartışmalara ve konuya ilişkin yaklaşımlara belli bir derinlik katmaktadır.

 

SENDİKALAR HUKUKU

Doç. Dr. Fevzi Şahlanan

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 6 İSTANBUL 1986

2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun çerçevesinde sendikalar hukukunun ele alındığı kitapta, yasanın tüm hükümleri doktrindeki farklı görüşler ile yeni Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınarak incelenmektedir.

 

SİGORTALILAR İÇİN YAŞLILIK, MALULLÜK, ÖLÜM AYLIĞI KILAVUZU

Ayhan Başaran

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 9, İstanbul 1986

Ayhan Başaran bu kitapta, 506 Sosyal Sigortalar Yasasında yer alan sık değiştiği gibi oldukça karmaşık bir içeriğe sahip olan "yaşlılık, malullük, ölüm aylığı” konusunu oldukça sistematik bir şekilde ele alıyor. Okuyucu kitapta; ne zaman, nasıl emekliye olabileceğini, yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarından aylık bağlanması için gerekli koşulları, aylıkların hesaplanması yöntemi gibi konuları yalın bir anlatım ve açıklayıcı örneklerle bulabilmektedir.

 

ÖRGÜTLERDE STRES KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Dr. İnci Artan

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 10, İstanbul 1986

Çalışma yaşamının en büyük sorunlarından biri strestir. Yeni teknolojilerin hızlı bir şekilde uygulandığı bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışanlar için stres konusu oldukça önemlidir. Dr. İnci Artan’ın uygulamalı bir çalışmayla desteklediği bu kitap, Türkiye’de konuya ilişkin çalışmalar için bir başlangıç olması bakımından dikkat çekmektedir.

 

GENEL İŞ KOŞULLARI

Doç. Dr. Polat Soyer

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 11, İstanbul 1987

Genel iş koşulları, sanayileşşmiş ve sanayileşmekte olan her toplumun ortak sorunudur. Konu bugüne kadar genel işlem koşulları gibi ele alınmıştır. Doç. Dr. Polat Soyer’in  doçentlik başvurusu için hazırladığı ve sendikamız tarafından yayınlanan bu çalışma ile, "genel iş koşulları” konusunun kamuoyu gündemine getirilmesi, tartışılması ve yeni boyutlar kazandırılması hedeflenmektedir.

 

T.C. ANAYASASI VE ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Derleyen: Av. Şemsettin Kıral

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 12, İstanbul 1987

Avukat Şemsettin Kıral’ın BASİSEN Mevzuat Külliyatı çerçevesinde derlemiş olduğu ve sendikacılar için bir başucu kitabı özelliği taşıyan bu kitapta; 1982 anayasasının hükümleri ile Türkiye'nin onayladığı çalışma yaşamıyla ilgili sözleşmeler bulunmaktadır.

 

İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SAATLERİ PROGRAMLARI VE MARMARA BÖLGESİNDEKİ UYGULAMA

Dr. Mina Özveren

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 13, İstanbul 1987

İşletmelerdeki çalışma saatleri, çalışma yaşamının en önemli konularından biridir. Konuya ilişkin mevzuaatta yer alan düzenlemelerle uygulama arasında derin çelişkiler vardır. Genellikle iş yaşamında çalışanlar aleyhine uygulamalara sık rastlanmaktadır. Bu konuda işletme yönetiminin yaklaşımı da önemlidir. Dr. Mina Özveren’in "İşletmelerde Çalışma Saatleri Programları ve Marmara Bölgesindeki Uygulama” adlı kitabı, teorik çerçevenin yanı sıra yöneticiler üzerinde yapılan bir anket çalışmasının değerlendirmesine de yer vermektedir.

 

DÜNYADA İŞÇİ SENDİKALARI

Doç. Dr. Murat Demircioğlu

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 14, İstanbul 1987

Çağımıza adını veren iletişim olgusu, her konuda olduğu gibi sendikacılık konusunda da evrensel kurallar oluşturuyor. Nasıl gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden teknoloji ve bilimsel birikim ithal ediyorlarsa, sendikal konularda da bilgi ve deneyim transferi bugün artık kaçınılmaz olmaktadır. Ancak, bu transferlerin yapılmasında ülkelerin özel koşulları ve uygulanabilirliğinin, ayrıca değerlendirilmesi gerekir kuşkusuz. Ayrıca bu çabalara girişilirken, dünya ülkelerinin bugünkü konumlarına gelene değin geçirdikleri aşamaların da, son derece iyi özümlenmesi ve değerlendirilmesi, başarının birincil ilkesi olmaktadır.

Doç. Dr. Murat Demircioğlu’nun "Dünyada İşçi Sendikaları” adlı kitabı, çeşitli ülkelerdeki sendikal hareketin başlangıcından bugüne gelişine değin geçirdiği aşamaları ve bugünkü konumlarını, bizlere toplu halde sunarak vazgeçilmez bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Demircioğlu’nun bu kitabını yayınlamakla BASİSEN, sendikal literatürümüzde bir boşluğu daha doldurarak özlediğimiz, düzeyli, sistemli, bilinçli sendikacılık hareketimize küçük de olsa bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN 50 YILI

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 16, İstanbul 1988

Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun 50 yılı nedeniyle "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi” düzenlediği Semineri’ sunulan tebliğlerde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukumuzun 50 yıllık gelişimi ele alınarak tartışılmıştır.

Bu kitapta seminere sunulan tebliğler ile tartışmalar yer almaktadır.

 

EN SON DEĞİŞİK ŞEKLİYLE 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU / GEREKÇELİ-İÇTİHATLI

Derleyen: Av. Şemsettin Kıral

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 17, İstanbul 1985

Türkiye hızla değişim sürecini yaşayan bir ülke. Buna bir de maalesef sık sık demokrasiyi kısa sürelide olsa askıya alan askeri müdahaleler eklenince, toplumsal yaşamın yasal çerçevesini çizen yasalar da doğal olarak sık sık değişikliklere uğruyor. Çalışma yaşamı ile ilgili yasalar da bu bağlamda Mehter Takımı gibi bir ileri bir geri değişmek durumunda kalıyor.

Av. Şemsettin Kıral bu düşüncelerden yola çıkarak, son değişiklikler ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nu baz alarak, 274 ve 5018 sayılı yürürlükten kalkmış olan kanunları da kapsayacak bir biçimde bir araya getirerek, bir yandan araştırmacılar için kolaylık sağlamaya çalışırken, diğer yandan 1983 öncesi ve sonrası Yargıtay kararları ve içtihatlarını da vererek uygulamalar konusunda da daha kolay algılama açısından yararlı olmayı amaçlıyor.

 

EN SON DEĞİŞİK ŞEKLİYLE 2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU

(GEREKÇELİ-İÇTİHATLI)

Derleyen: Av. Şemsettin Kıral

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 19, İstanbul 1985

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları’nın Mevzuat Külliyatı Serisi’nin 2. kitabı olarak yayınladığımız "En Son Değişik Şekliyle 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu / Gerekçeli-İçtihatlı” dan sonra bu kitabın tamamlayıcı olacak "En Son Değişiklikleriyle 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu / Gerekçeli-İçtihatlı” adlı kitabımızı da ilgili kamuoyuna sunuyoruz. Kitabımız yürürlükten kalkan 275 sayılı kanunu da bir öncekinde olduğu gibi kapsayarak araştırmacılara kıyaslama olanağı vermeye çalışmaktadır.

 

İŞYERİ DİSİPLİNİ VE ÇALIŞMA BARIŞI

Prof. Dr. Polat Soyer

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 21, İstanbul 1990

İşyeri Disiplini ve Çalışma Barışı çeşitli kitaplarda ve toplantılarda çok sık dile getirilen bir konu olmasına karşın, konuya bilimsel bir yaklaşım getiren ve ikisi arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışma ve araştırmaların sayısı çok azdır. Prof. Dr. Dursun Bingöl’ün gerçekleştirdiği bu çalışmanın amacı, işyeri disiplinini kuramsal açıdan açığa çıkarmak ve uygulamada bunun çalışma barışını nasıl etkilediğinı ortaya koymaktır.

Ayrıca çalışmada, etkili bir disiplin eyleminin kamu ve özel sektör iş örgütlerinin yönetim etkinliğinde oynadığı rol ve öneme işaret edilmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'de disiplin konusunda hukuki açıdan yönetim hakkının ve toplu iş sözleşmeleri ile yönetim hakkına ne gibi sınırlamalar getirildiğinin belirlenmesine de çalışılmıştır.

 

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Meryem Koray

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 22, İstanbul 1992

Bugün  ülkemizde endüstriyel ilişkilerde yapısal bir bozukluk vardır. Bu yapısal bozukluk, Anayasadan, yasalardan ve siyasi iktidarların sosyal ve ekonomik politikalarından kaynaklanmaktadır. Endüstriyel ilişkiler açısından bir başka çarpıklık da, devletin endüstriyel ilişkilere yaklaşımından doğmaktadır. Bu çarpıklık, müdahaleci ve karışmacı niteliğiyle, iş güvencesinden, özgür ve eşit koşullarda yapılması arzu edilen toplu  iş sözleşme sistemimize kadar yansımaktadır.

Günümüz endüstriyel ilişkilerinin en önemli sorunlarından biri de, soyut ve günlük düşüncelerden uzak, kalıcı, gerçekçi, somut bir anlayışa geçilememiş olmasıdır. Yine karşılaştığımız bir başka olumsuzluk ise, tarafların birbirlerini anlayamamaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve işbirliğinin sağlanamaması nedeniyle özellikle toplu sözleşme sürecinde ve sonrasında grev, lokavt, işçi çıkarma gibi sorunların ortaya çıkmasıdır.

Günümüzde işçi sınıfının yapısındaki değişimin yanında, işyeri organizasyonlarında da büyük değişimler yaşanmaktadır. İşletme sahipliği ve işletme yönetimi giderek, birbirinden ayrılmaktadır. Klasik işveren işlevlerinde değişimler olmaktadır. Bu değişim yönetime katılma açısından yeni olanaklar getirmektedir. Öte yandan işçilerin düzeylerinde görülen yükselmede yönetime katılma konusunda olanakları artırmaktadır.

Artık endüstriyel ilişkiler çerçevesinde, endüstriyel demokrasi yaşama geçirilerek, teknolojik yenilenme sorunları, verimlilik ve kalite artışlarından, istihdam, iş daraltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konularına kadar, çalışanların ve sendikaların da yönetim katılmaları sağlanmalıdır. İşverenlerimiz, toplu sözleşmelerde talep eden rolünü sendikalara bırakma anlayışı ile ve bu sözleşmeyi nasıl daha az maddi kayıplarla imzalarım düşüncesinden uzaklaşarak, çalışanın verimini arttırıcı önlemler ile onun ekonomiden alacağı payları yükseltici çözümleri üretmelidir.

Bizler endüstriyel ilişkiler çerçevesinde işletmelerde verimliliği artırıcı önlemlerin uygulamaya konulmasından yanayız. Çalışanların işletmenin gelirinden iyi ve güvenli pay almaları için üretimde verimliliğin sendikaların da sorunu  olduğuna inanıyoruz. Çünkü inancımız odur ki; verimlilik artışı paylaşım sorununa da yeni boyutlar kazandıracaktır.

Dünya koşullarında Türk endüstri ilişkilerinin sağlıklı yapılanması; devlet, emek sermaye gruplarının bütünlüğü içerisinde sosyal ve endüstriyel barışı koruyucu, iş verimini sağlayıcı, sosyal bir dayanışma politikası güden, toplumsal ahlakı ve sosyal adaleti yaygınlaştıran bir anlayışla sağlanacaktır.

Doç. Dr. Meryem Koray’ın bu yapıtı ile sendikal literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.

 

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN GERÇEKLERİ

Doç. Dr. Meryem Koray

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 23, İstanbul 1993

Kadınların günümüzdeki konumuna yakın bir anlamda "özgür” ücretli işçiler olarak çalışma yaşamına girişi XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani sanayi devriminin doğuşu ile gerçekleşmiştir. Çalışma yaşamında erkeklerle birlikte yer almalarına karşın kadın, gerek kendi biyolojisinden kaynaklanan, gerek geleneksel toplum ideolojisinin etkisi ile sürekli ciddi sorunlarla karşılaşmıştır. Bu durum kadın işgücünün özel olarak korunması yanında kadınlar için belli hak mücadelelerini de ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde çalışma hayatında yer alan kadın ve erkeklerin benzer sorunları olduğu söylenebilir. Ancak çalışan kadınların kendilerine özgü sorunlarının da bulunduğu bir gerçektir. Bugün sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ve farklı siyasal sistemlere, kültürel yapıya sahip ülkelerde hatta aynı ülke içinde dini ve etnik çeşitlilik nedeniyle bölgelere göre çalışan kadınların sorunları değişiklik göstermektedir. Ama bütün ülkelerde ortak nokta, derece derece değişse de kadının erkeğe oranla daha olumsuz koşullara sahip olmasıdır. Çalışma yaşamında ayrımcılık, çocuk bakımı, sağlık ve çalışma koşullarından kaynaklanan diğer olumsuzluklar kadın sorunlarının başlıcalarıdır.

Ülkemizde Cumhuriyet Dönemi’nde kadının yasal haklar açısından önemli bir aşama gerçekleştirdiği yadsınamaz. Evlilik ve miras konusunda yapılan düzenlemeler, eşit eğitim hakkının tanınması seçme ve seçilme haklarının verilmesi, kadının yasal durumunda oldukça ileri değişikliklere getirmiştir. Ancak yine de kadınlar için olumsuz koşulların devam ettiği görülmektedir. Çalışma yaşamında yer alan kadınların koşulları bir yana ülkemizde ücretsiz

Aile işçiliğinin yaygınlığı, sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği, okuma yazma oranının düşüklüğü ve değişik toplumsal değerler özellikle ücretli olarak çalışmayan kadınlar için oldukça önemli sorunlara kaynaklık etmektedir.

Çağdaş demokratik ve uygar bir ülke olmak, bir toplumsal kategori olarak kadınların sorunlarının çözümü ile yakın ilişki içerisindedir. Toplumda hak ettiği yer ve statüye sahip olan, yaratan, üreten ve çalışan kadın erkekle birlikte geleceğin bilgi toplumunu oluşturacaktır.

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları dizisine eklenen bu kitabımızla kadın konusunun tartışılmasına ve sorunlarının çözümü için yeni açılımlar kazandırılmasına katkıda bulunmak en büyük dileğimiz.

 

BANKACILIK YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİN YARDIMCI DERS KİTABI

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 24, İstanbul 1993

BASİSEN üyelerinin yükselme sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak üzere hazırlanan bu yardımcı ders kitabında örnek sorulara ve cevaplarına yer verilmektedir.

 

TÜRK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞVEREN

Dr. E. Murat Engin

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 25, İstanbul 1993

Türk İş Hukuku’nda yeterince incelenmeyen işveren konusunun el alındığı bu araştırma ile mevcut temel kavramlardan birine ilişkin belli bir boşluğun doldurulmasına çalışılmıştır. Genel olarak Türk Hukuku çerçevesinde incelenmesine karşın Fransız Hukuku’na da atıfta bulunması bakımından "işveren” kavramının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi konuya zenginlik kazandırmıştır.

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları dizisinde yayınladığımız bu kitap ile "işveren” konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırmaktadır.

 

İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DAYANAKLARI

Prof. Dr. Savaş Taşkent

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 27, İstanbul 1995

Bugün insanlık adına en önemli ilerlemeler, insan haklarına, sosyal devlet ilkesine saygılı, örgütlü, çağdaş demokratik toplumlarda görülmektedir. Bu ilerlemeler aynı zamanda tüm toplumların hem ideali ve ulaşmak için mücadele ettiği başlıca hedefi hem de en önemli görevidir.

Ülkemizde daha gelişme sürecinde olan demokrasimizin dönem dönem kesintiye uğraması başta sendikal örgütlenme ve düşünce özgürlüğü olmak üzere her insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden bir kısmının ortadan kaldırılması ya da yasaklanması soncunu doğurmuştur. Temel hak ve özgürlükler bir bütündür. Bunlardan bir tanesinin bile yasaklanması ya da engellenmesi temel bütünlüğün bozulmasına veya yok olmasına yol açar. Bundan da tüm insanlık zarar görür.

Bu temel gerçeğin ülkemizde giderek daha fazla kavranması ve insan haklarına sahip çıkan, savunan ve uğruna mücadele eden değişik örgüt, kurum ve kişilerin artması, gelecek için umut verici gelişmelerdir. Kuşkusuz bu ilgi çağdaş demokrasilerdeki insan haklarının tüm boyutlarıyla öğrenilmesi ve insan haklarının yaşama geçirilmesi için mücadele veren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlar tarafından ortaya konan uluslar arası belgelerin bilinmesiyle daha da çoğalacaktır.

Prof. Dr. Savaş Taşkent tarafından hazırlanan bu kitap, insan hakları ve bunun önemli bir boyutunu oluşturan sendikalar ile çalışma yaşamıyla ilgili uluslar arası kuruluşları tanıtmaktadır. Bunun yanısıra bu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen insan haklarıyla ilgili temel belgeler ve Türkiye’nin onayladığı uluslar arası sözleşmelere de yer verilmesi kitaba belli bir bütünlük ve zenginlik kazandırmıştır. BASİSEN’in Eğitim ve Kültür Yayınları Dizisi’ne eklediği bu temel el kitabıyla, insan hakları konusunda ülkemizde yer alan temel kaynaklara bir yenisi daha katılmıştır. Daha önce sendikamız tarafından "İkinci Baskı”sı gerçekleştirilen çalışma, "Üçüncü Baskı”da yeniden gözden geçirilmiş ve Türkiye’nin onayladığı BM’in "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ve "Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile ILO’nun "Ayrımcılıkla İlgili” 100 ve 111 sayılı sözleşmeleri ilave edilmiştir.

 

TOPLU PAZARLIĞIN DAVRANIŞSAL BOYUTU

Dr. Tunç Demirbilek

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 28 İzmir 1996

Dr. Tunç Demirbilek tarafından hazırlanan, toplu pazarlık sürecinde tarafların davranışlarnı teorik bir çerçevede inceleyen bu çalışma; gerek sendikalar, gerek işverenler ve gerekse akademik çevreler için konusunda önemli bir referans olmuştur.

 

BANKA VE SİGORTA ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ MEVZUATI

Prof. Dr. Savaş Taşkent, Av. Birgül Feyzioğlu

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 29, İstanbul 1998

Banka ve sigorta işkolunda çalışan işçiler için hazırladığımız bu kitapta İş Hukuku alanında başvurulması gerekli ana kaynaklar değişik bir sistematik içinde sunulmaktadır.

Birinci Bölüm’de uygulamada meydana gelebilecek sorunların çözümü bakımından daha fazla başvurulacak temel yasalar olan 1475 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na yer verilmiştir. Gerçi 2822 sayılı Kanun banka hizmetlerinde grev yasağı getirmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bu yasağın Avrupa Birliği’ne katılmak için çaba gösteren ülkemizde daha fazla sürdürülmeyeceğini, banka çalışanlarına da grev hakkının tanınacağını umuyor ve diliyoruz.

İkinci Bölüm’de de başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili diğer yasalara; Üçüncü Bölüm’de ise yine başvurulma olasılığı fazla olan üç tüzük ve bir yönetmeliğe yer verilmiştir.

 

2000’Lİ YILLARDA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Bernd Baron von Maydell, Kemal Kılıçdaroğlu, Tülay Arın, Bülent Pirler, Özcan Kesgeç

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 30, İstanbul 2002

Sendikamızın yayınları arasında yer alan bu kitap, TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı)’in Friedrich Ebert Vakfı’nın katkılarıyla düzenlemiş olduğu ve Bernd Baron von Maydell, Kemal Kılıçdaroğlu, Tülay Arın, Bülent Pirler ve Özcan Kesgeç’in konuşmacı olarak katıldığı sosyal güvenlik konferansının metinlerini içermektedir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tartışılması, sistemin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanan kitapta, gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunlar ile Türkiye’deki sorunlar birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca, sorunlara bilim insanları yanında iş çevreleri ile işçi sendikalarının bakış açıları da yansıtılmaktadır.

 

AVRUPA TOPLUM MODELİ? NEREDEN NEREYE...

Prof. Dr. Meryem Koray

BASİSEN Eğitim ve Kültür Yayınları: 31 İstanbul 2002

Türkiye’nin AB’ne tam üyelik müzakereleri için tarih belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan 13-14 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen AB Konseyi Kopenhag Zirvesi öncesinde Prof. Dr. Meryem Koray tarafından yazılıp, TÜSES’in yayın projesi içerisinde yer alın bu kitap, Sendikamız tarafından yayın hayatına kavuşturulmuştur. Avrupalılaşmanın öyküsü, Avrupa toplum modelinin düşünsel boyutu, Avrupa Toplumundaki çalışma ilişkileri, Avrupa refah devleti, AB ve Türkiye konularının ele alınarak tartışıldığı kitap, bu alandaki arayışlara ve ihtiyaçlara cevap verir nitelikte değerli bir çalışma olarak okurlara sunulmuştur.